ОСПОРВАНЕ ОТ СОБСТВЕНИК НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НА АКТОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /УПРАВИТЕЛЯ/ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

    Правната уредба на оспорването на решения на общото събрание на етажната собственост и на актове на управителния съвет /управителя/ от собственик на обект в сградата се съдържа в Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Съгласно чл. 16, ал. 9 от този закон всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола от проведеното събрание, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението  за изготвянето на протокола, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства. 
    При неуспешно оспорване пред управителния съвет (управителя) на решението на общото събрание всеки собственик може да поискате отмяната му като незаконосъобразно. Редът и условията за това се съдържат чл. 40 - 42 от ЗУЕС. Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на решението по реда на чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС. Съгласно описаното в тази разпоредба председателят на управителния съвет (управителят) в 7 дневен срок поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис „Вярно с оригинала", и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите. В случаите, когато собственик или ползвател, който не ползва самостоятелния си обект или отсъства повече от един месец завереното копие от  протокола се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната, когато такива не са посочени лицето се смята за уведомено с поставяне на съобщението.
    Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго. Етажните собственици се представлява пред съда от председателя на управителния съвет (управителя) или от упълномощено от тях лице, като съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 4, изр. 1 от ЗУЕС председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части. Молбата се разглежда по реда на Гражданския процесуален кодекс. С решението си съдът оставя в сила или отменя решението на общото събрание. Решението на съда подлежи на обжалване по реда на Гражданския процесуален кодекс.
    Освен отмяна на решенията на общото събрание всеки собственик може да иска отмяна и на актовете на управителния съвет /управителя/, когато са незаконосъобразни. Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаването му по реда на чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС и се разглежда по реда на Гражданския процесуален кодекс. Съдът оставя в сила или отменя акта на управителния съвет (управителя). Решението на съда е окончателно.

 

Популярни публикацииCopyright © Hristian Mitev