ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ХРИСТИАН МИТЕВ В 44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ХРИСТИАН МИТЕВ В 44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

(2017г. – 2021г.)

 

По време на мандата на 44 Народно събрание участвах в изработването на законопроекти в защита на гражданите и бизнеса, които бяха приети и станаха действащо право, като по-важните от тях са:  

 

            В Гражданския процесуален кодекс бяха намалени таксите в изпълнителното производство, разшириха се възможностите за обжалване на действията на съдебните изпълнители, като по този начин се осигурява адекватна защита на длъжника в изпълнителния процес, предвидиха се гаранции за призоваване и връчване на книжа, разшири се достъпа на гражданите до третата инстанция – Върховен касационен съд.

 

            В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се въведоха правила за премахване на измамни схеми и практики при сключване на договори за наем и аренда на земеделска земя.

 

            В Закона за опазване на земеделските земи се даде възможност на стотици собственици на имоти да реализират започнатите от тях инвестиционни намерения при спазването на определени изисквания.

 

            В Закона за военните паметници, беше направено допълнение, с което за такива се признават и паметниците и паметните знаци, посветени на граничари, които са дали живота си за защита на държавната ни граница.

 

            С приети промени в Закона за движение по пътищата, се въведе забрана и санкции за шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества.

 

            В Закона за здравето бе забранено пушенето на наргилета в заведения за хранене и развлечения.

 

            В Закона за устройство на територията се въведе възможност за контрол върху поставените на държавни имоти преместваеми обекти, който да се извършва от органите на ДНСК, с което се замени неефективният контрол осъществяван от общинските администрации дотогава. Беше подобрен реда при поставянето и премахването на преместваеми обекти, включително и в националните курорти.

           

            В Закона за административно регулиране на икономическите дейности при търговията с нефт и нефтопродукти бяха защитени правата и законните интереси на малките и средни търговци на горива .

 

            В Закона за защита от шума в околната среда се въведе по-добър механизъм за контрол при превишаване на допустимите нива на шум и бяха завишени санкциите.

 

            В Закона за хазарта, се премахнаха частните лотарийни игри и бяха регламентирани местата, където могат да се предлагат талони на държавната лотария.

 

В Закона за задълженията и договорите бе установена 10 годишна абсолютна погасителна давност, с което се направи решителна стъпка към премахване на фигурата на т. нар. вечен длъжник.Copyright © Hristian Mitev