Услуги

 • Изготвяне на документи и процесуално представителство по: 
 1. граждански дела;
 2. търговски дела;
 3. административни дела;
 4. административнонаказателни дела. 
 • Изготвяне на договори:
 1. договори за покупко-продажба;
 2. договори за наем;
 3. трудови договори;
 4. договори с предмет авторски и сродни права;
 5. други видове договори.
 • Изготвяне на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове, мотивите към тях и предварителна оценка на въздействието, изразяване на становища по внесени проекти на нормативни и други актове на Народното събрание, Общинските съвети и други държавни и местни органи.
 •  Изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург

     


Популярни публикацииCopyright © Hristian Mitev